SLOVULJCI – PRIPOVIJEDALICA

Kategorija: Škola za život
Cijena: 10,00
+

Ivana Đurić Katanić, Vlatka Mijić

Dragi roditelji, odgojitelji, učitelji, logopedi, psiholozi i ostali stručni suradnici,

danas je prisutan sve veći broj djece koja se oskudnije govorno jezično izražavaju. Takva djeca imaju siromašan rječnik, otežano opisuju i pre-pričavaju, rečenice su im jednostavne i kratke, ponekad agramatične i neuobičajenog redoslijeda riječi. Budući da je znanost potvrdila da je vještina pripovijedanja u uskoj vezi s vještinama čitanja, učenja i razvoja mišljenja, osmislile smo ovu vježbenicu kao alat za poticanje razvoja narativnih vještina, a ona se pomalo razilikuje od svih koje su do sada djeca navikla rješavati. Zadatci su osmišljeni tako da razvijaju sve kom-ponente jezičnog sustava (fonološku, semantičku, gramatičku i pragma-tičku). Vježbenica je namijenjena za jačanje jezičnih sposobnosti, kako u predškolskoj dobi, tako i učenicima početnih razreda školovanja kod kojih su prisutne poteškoće naracije i ostalih složenih jezičnih vještina.

Privitci:

Upit o proizvodu